Tugisüsteemid

Jõgeva Põhikoolis töötavad järgmised tugispetsialistid.

Tugisüsteemide koordinaator Margit Maanre
Ruum 235
tel 5919 4788
margit.maanre [ät] jpk.edu.ee

 • Teavitab ja nõustab lapsevanemaid, õpetajaid tugisüsteemide osas;
 • korraldab ja koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt;
 • toetab õpetajat töös hariduslike erivajadustega õpilastega (ettepanekud pedagoogiliseks tööks);
 • juhendab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel ja õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmisel;
 • määrab koostöös spetsialistidega sobiva tugimeetme ning jälgib/hindab määratud meetme tõhusust;
 • aitab pöördumisel erialaspetsialistide ja koolivälise nõustamismeeskonna poole;
 • haldab kooli HEV dokumentatsiooni.

Sotsiaalpedagoog Kertu Säinas
Ruum 204
Tel 5566 1472
kertu.sainas [ät] jpk.edu.ee

 • Jälgib ja kontrollib koostöös õpetajatega õpilaste õpiedukust ja toimetulekut;
 • jälgib koostöös klassijuhatajatega koolikohustuse täitmist;
 • tegeleb käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga;
 • organiseerib vajadusel tingimused, mis sobivad käitumisprobleemiga õpilasele õppimiseks;
 • nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid;
 • jälgib kooli kodukorra täitmist;
 • teavitab probleemidest vanemaid või omavalitsuse lastekaitset;
 • lahendab ja lepitab koolivägivalla juhtumeid;
 • teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega.

Õpilasnõustaja …
Ruum 188

 • Toetab psühholoogiliste ja vaimse tervise probleemide lahendamisel;
 • nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid (individuaalselt ja/või grupis) isikliku elu ja õppetööga seotud teemadel;
 • hindab õpilase arengut ja seda mõjutavaid tegureid, kavandab ja viib läbi sekkumisi;
 • pakub teavet erinevate abi ja info saamise võimaluste kohta;
 • vajadusel suunab edasi teiste erialade spetsialistide poole.

Logopeed Ulvi Valdmaa
Ruum 184
ulvi.valdmaa [ät] jpk.edu.ee

 • Uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut;
 • selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
 • viib läbi logopeedilise õpiabi tunde, kus tegeleb kõnearenduse, häälikuseade, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega;
 • annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele;
 • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid;
 • teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega.

Lisaks tegutsevad koolis õpiabi- ja kõneravirühmad.

Karjäärinõustaja …

Karjäärinõustamine aitab teha tööelu ja haridusega seotud otsuseid ja planeerida karjääri. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid. Karjäärinõustaja toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevust nende eesmärkide saavutamiseks.