Keemia põhikoolile

9. klass

I. Anorgaaniliste ainete põhiklassid

1. Oksiidid. Happelised ja aluselised oksiidid
2. Happed ja nende liigitamine. Hapete keemilised omadused
3. Alused ja nende liigitamine. Aluste keemilised omadused
4. Soolad. Vesiniksoolad. Soolade saamise võimalusi
5. Ainete lahustuvus vees, selle sõltuvus temperatuurist
6. Lahuste koostise arvutused (tiheduse arvestamisega)
7. Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel
8. Anorgaanilised ühendid igapäevaelus
9. Põhilised keemilise saaste allikad. Keskkonnaprobleemid
KT1. Anorgaaniliste ainete põhiklassid.

II. Aine hulk. Molaararvutused

10. Aine hulk. Mool
11. Molaarmass
12. Gaasi molaarruumala
13. Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides
14. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal
KT2. Aine hulk. Molaararvutused

III. Süsinik ja süsinikuühendid

15. Süsinik lihtainena
16. Süsiniku oksiidid
17. Süsivesinikud
18. Struktuurivalemid. Süsinikuühendite paljusus
19. Polümeerid
20. Süsivesinikud looduses ning nende kasutusalad
21. Süsivesinike täielik põlemine
22. Alkoholid
23. Karboksüülhapped
KT3. Süsinik ja süsinikuühendid

IV. Süsinikuühendite roll looduses. Süsinikuühendid materjalidena

24. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid
25. Eluks olulised süsinikuühendid: sahhariidid, valgud, rasvad
26. Tervisliku toitumise põhimõtted
27. Süsinikuühendid kütusena
28. Tarbekeemiasaadused, plastid ja kiudained
KT4. Süsinikuühendite roll looduses. Süsinikuühendid materjalidena.
29. Põhivara kordamine
KT5. Põhivara