Keemia põhikoolile

8. klass

I. Millega tegeleb keemia?

1. Sissejuhatus keemiasse
2. Laborivahendid ja ohutusnõuded
3. Ainete füüsikalised omadused
4. Keemilise reaktsiooni tunnused ja esilekutsumine
5. Lahused ja pihused
6. Lahuste protsendiline koostis
KT1. Millega tegeleb keemia?

II. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus

7. Aatomi ehitus
8. Keemiliste elementide tähised
9. Aatomi ehitus ja keemiliste elementide perioodilisussüsteem
10. Metallilised ja mittemetallilised elemendid
11. Molekulid, aine valem. Liht- ja liitained
12. Kovalentne side
13. Ioonid ja nende teke
14. Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained
KT2. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus

III. Hapnik ja vesinik. Oksiidid

15. Hapnik
16. Oksüdatsiooniaste
17. Oksiidide nimetused ja valemid
18. Keemilise reaktsiooni võrrand
19. Põlemisreaktsioonid
20. Vesinik
KT3. Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid

IV. Happed ja alused – vastandlike omadustega ained

21. Happed
22. Alused
23. Lahuste pH-skaala
24. Hapete reageerimine alustega
25. Soolad
KT4. Happed ja alused

V. Tuntumaid metalle

26. Metallide füüsikalised omadused, metalliline side
27. Metallide reageerimine lihtainetega
28. Metallide reageerimine hapete lahustega
29. Keemilise reaktsiooni kiirus
30. Tähtsamad metallid ja nende sulamid
31. Metallide korrosioon
32. Põhivara kordamine
KT5. Metallid. Põhivara